Obec Křižanovice
Křižanovice

Křižanovské mamky

.Křižanovské mamky je neformální otevřené sdružení maminek na mateřské dovolené, které spojují jejich malé děti a vše kolem nich. Schází se v nově otevřené herně v přízemí obecního úřadu. Pokud máte i vy děti do 8 let a potřebujete je zabavit nebo se chcete zapojit do jejich aktivit, přijďte.

Provozní doba herny:

 • Pondělí 14 – 17 hodin
 • Středa 14 – 18 hodin
 • Pátek 14 – 19 hodin

Úterý a čtvrtek po domluvě s vedoucí.

Kontakt:

 • Lucie Maršálková  tel. 730 621 557
 • Iveta Jachimiaková tel. 774 560 144
 • FB: Křižanovské mamky + herna

Provozní řád herny

Dětská herna je určena pro rodiče s dětmi do osmi let.
Rodiče, jakož i všechny osoby, které jsou oprávněny dětskou hernu využívat, nebo osoby, které se v herně pohybují včetně dětí rodičů, jsou povinni řídit se provozním řádem herny.

Rodiče jsou povinni seznámit své děti s Provozním řádem herny způsobem přiměřeným věku dítěte.

 1. Hlídání dětí v herně zajišťují sami rodiče nebo zletilý doprovod dětí. Zodpovídají za své děti i za jejich bezpečnost a hygienu.
 2. Rodiče či zletilý doprovod dětí odpovídají za škody, které dítě způsobí v době pobytu na zařízení herny nebo jinému dítěti či osobě, a to buď v případě úmyslného poškození, nebo v případě nedodržení provozního řádu.
 3. V herně je zakázán pohyb všech osob ve venkovní obuvi.
 4. Do herny je přísně zakázáno vnášení věcí, předmětů či látek, které by mohly ohrozit život či zdraví osob v herně, a to zejména (zvířat, dráždivých chemických látek, pyrotechniky, zbraní, sirek, zapalovačů, ostrých předmětů – jehel, špendlíků apod.), ale také nevhodných hraček.
 5. Rodiče jsou povinni po použití herny zajistit uvedení herny do původního stavu, zejména jsou povinni uklidit po svých dětech.
 6. Návštěvníci herny dbají pokynů vedoucího nebo osoby jím pověřené.
 7. Za osobní věci je zodpovědný každý návštěvník.
 8. Do herny mají přísný zákaz děti i dospělý doprovod s akutně probíhající infekční chorobou, karanténou nebo nevolností.
 9. Je zakázáno kouření, manipulace s otevřeným ohněm a používání tepelných spotřebičů.
 10. Je zakázán vstup se zvířaty.
 11. Při vstupu do budovy není možné umisťovat do vnitřních prostor kočárky, kola, koloběžky, odrážedla ani jiné objemné nebo nebezpečné předměty.
 12. Focení a natáčení v prostoru herny je možné jen pro soukromé účely.

Povinnosti vedoucí herny

Vedoucí herny organizuje a zodpovídá za provoz herny.

Při vstupu do objektu zkontroluje, zda se na objektu herny nebo jejím vybavení nevyskytují závady. Tyto nahlásí v kanceláři obecního úřadu. Pokud by závady byly nebezpečné, hernu uzavře.

Zajistí dodržování pravidel pro správné používání vybavení, hospodárné využívání el. energie a vody.

Při odchodu z objektu musí:

 • uklidit po sobě veškeré vybavení a uvést ho do původního stavu
 • zlikvidovat veškerý odpad
 • případné znečištění uklidit
 • zkontrolovat, popřípadě vypnout přístroje, spotřebiče a osvětlení
 • řádně zajistit okna a dveře

Provozní řád schválil:
Lubomír Cenek, starosta obce

Obec Křižanovice

Křižanovice leží mezi městy Slavkov u Brna a Bučovice, 227 m nad mořem, obcí protéká řeka Litava a vede železniční trať Brno – Veselí n. Mor. Katastr měří asi 470 ha, les obec nemá. Území bylo osídleno už ve starší době kamenné, tj. před 45 – 25 tisíci lety, což dokládají archeologické nálezy. Počet domů a obyvatel se velmi měnil a míval spíše vzestupnou tendenci. Např. v roce 1900 uvedeno 110 domů a 526 lidí, v roce 2000 zaznamenáno 253 čísel a 685 obyvatel. Řádky listiny olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka z roku 1141 udávají výčet jeho majetku, mezi obcemi jsou uvedeny také Křižanovice. Je to první písemný doklad o existenci...